Kanunlar

Kanunlar

Kat Mülkiyeti Kanunu

Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin 4/5'nün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz.

İmar Kanunu

Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

İş Kanunu

Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak ve işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.

Türk Medeni Kanunu

Kanunun iyiniyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz.

Tebligat Kanunu

Kendisine tebliğ yapılacak kimse imza edecek kadar yazı bilmez veya imza edemiyecek durumda bulunursa, komşularından bir kişi huzurunda sol elinin baş parmağı bastırılmak suretiyle tebliğ yapılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Türk Borçlar Kanunu

Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılır. Sözleşmelerin şekline ilişkin hükümler saklıdır.

Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu

Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usulleri belirlemektir. Özel güvenlik izninin verilmesine, hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ilişkin hususları…

Enerji Verimliliği Kanunu

Bu Kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine yönelik uygulanacak usûl ve esasları kapsar.

Kimlik Bildirme Kanunu

Bu Kanunda sayılan, özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlenme bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanlar ile araç kiralayan gerçek ve tüzel kişilerin kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi bu Kanunun hükümlerine göre yapılır.

Afet Sigortaları Kanunu

Kurum tarafından üstlenilen riskler için ulusal ve uluslararası piyasalardan uygun koşullarda yeterli koruma sağlanamaması hâlinde, Bakanın teklifi ile Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısmının uygun bir bedel karşılığında Devlet tarafından taahhüt edilmesine karar verilebilir.

Scroll to Top